kontakt

Nasi  pracownicy kształtują razem kulturę, poszanowanie wartości, zaufanie i ducha korporacyjnego Spółki.

BOŚ Capital sp. z o.o.,
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

NIP: 5272696366; KRS: 0000594166
Kapitał zakładowy: 1 627 800 zł wpłacony w całości

kontakt@bosekosystem.com

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Capital sp. z o.o., zwaną dalej „BC”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BC oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BC:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BC, podmiotom powiązanym kapitałowo z BC i współpracującym z BC (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BC i współpracujących z BC) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BC i współpracujące z BC następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BC oraz ich poprawiania.

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.