Kariera

Nasi  pracownicy kształtują razem kulturę, poszanowanie wartości, zaufanie i ducha korporacyjnego Spółki.

OGŁOSZENIE W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI BOŚ EKOSYSTEM SP. Z O.O.

§ 1


1) Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
   
1.  posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie   przepisów odrębnych,
2.  posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3.  posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
4.  spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. Prawo bankowe i nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

2) Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1.  pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2.  wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3.  jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4.  pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.
5.   jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.


§ 2


Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu proszone są o przesłanie następujących dokumentów:
1.  List motywacyjny
2.  Curriculum vitae
3.  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 1 niniejszego ogłoszenia.
4.  Oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Proponujemy następujący wzór klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego postepowania kwalifikacyjnego, prowadzonego przez BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez BOŚ Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135). Dane podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia oraz, że żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”.
Po zakończeniu postępowania dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu zostaną zniszczone.


§ 3

Oferty należy przesyłać na adres:
BOŚ Ekosystem Sp. z o.o.
Ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie „postępowanie na członka Zarządu”.


§ 4

Termin składania ofert do dnia 9.02.2018 do godziny 13.00.


§ 5

Warunkiem powołania wybranego kandydata na członka zarządu będzie przedstawienie dokumentów niezbędnych do weryfikacji jego kwalifikacji.