Komunikaty

Informacje Spółki

Komunikat o połączeniu spółek.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.05.2018 r. nastąpiło połączenie spółek:

1. BOŚ Capital sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594166, NIP: 527-269-63-66, REGON: 146768587, kapitał zakładowy 1 627 800,00 zł

2. BOŚ Ekosystem sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480660, NIP 527-270-23-97, REGON: 146917797, kapitał zakładowy 1 205 000,00 zł

Połączenie nastąpiło przez przejecie dokonane w trybie art.492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej BOŚ Ekosystem sp. z o.o. na spółkę przejmującą BOŚ Capital sp. z o.o.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych z dniem połączenia spółka przejmująca BOŚ Capital sp. z o.o. wstąpiła z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej BOŚ Ekosystem sp. z o.o., w szczególności zobowiązania spółki istniejące na dzień połączenia i wynikające z zawartych umów. Wobec powyższego nie ma konieczności wprowadzania zmian do umów, których stronami jest BOŚ Ekosystem sp. z o.o.